Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan WoudStee niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. WoudStee aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of WoudStee. WoudStee kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. WoudStee behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. WoudStee is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, disclaimer, copyright notice en/of algemene voorwaarden, als deze aanwezig zijn, van de site die je bezoekt.